Val Tirkai Tribune's Arcannon Val Tirkai Tribune's Arcannon Val Tirkai Tribune's Arcannon Val Tirkai Tribune's Arcannon Val Tirkai Tribune's Arcannon Val Tirkai Tribune's Arcannon Wicked Longrifle Wicked Longrifle Wicked Longrifle Wicked Longrifle Boomstick of Vekas Boomstick of Vekas Boomstick of Vekas Boomstick of Vekas Kugai's Arcannon Kugai's Arcannon Kugai's Arcannon Kugai's Arcannon Karascha's Arcannon Karascha's Arcannon Karascha's Arcannon Karascha's Arcannon Intrepid Arcannon Intrepid Arcannon Intrepid Arcannon Intrepid Arcannon Primus's Arcannon of Dedication Primus's Arcannon of Dedication Primus's Arcannon of Dedication Primus's Arcannon of Dedication Tribune's Arcannon of Dedication Tribune's Arcannon of Dedication Tribune's Arcannon of Dedication Tribune's Arcannon of Dedication Prefect's Arcannon of Dedication Prefect's Arcannon of Dedication Prefect's Arcannon of Dedication Prefect's Arcannon of Dedication Legate's Arcannon of Dedication Legate's Arcannon of Dedication Legate's Arcannon of Dedication Legate's Arcannon of Dedication Brigadier's Arcannon of Dedication Brigadier's Arcannon of Dedication Brigadier's Arcannon of Dedication Brigadier's Arcannon of Dedication Primus's Arcannon of Victory Primus's Arcannon of Victory Primus's Arcannon of Victory Primus's Arcannon of Victory Tribune's Arcannon of Victory Tribune's Arcannon of Victory Tribune's Arcannon of Victory Tribune's Arcannon of Victory Prefect's Arcannon of Victory Prefect's Arcannon of Victory Prefect's Arcannon of Victory Prefect's Arcannon of Victory Legate's Arcannon of Victory Legate's Arcannon of Victory Legate's Arcannon of Victory Legate's Arcannon of Victory Brigadier's Arcannon of Victory Brigadier's Arcannon of Victory Brigadier's Arcannon of Victory Brigadier's Arcannon of Victory Prefect's Arcannon of Glory Prefect's Arcannon of Glory Prefect's Arcannon of Glory Prefect's Arcannon of Glory Legate's Arcannon of Glory Legate's Arcannon of Glory Legate's Arcannon of Glory Legate's Arcannon of Glory Brigadier's Arcannon of Glory Brigadier's Arcannon of Glory Brigadier's Arcannon of Glory Brigadier's Arcannon of Glory Hemoblaster Hemoblaster Hemoblaster Hemoblaster Trembletube Trembletube Trembletube Trembletube Tec Arcannon Tec Arcannon Tec Arcannon Tec Arcannon Razergun Razergun Razergun Razergun Pathmaker Pathmaker Pathmaker Pathmaker Sweltershot Sweltershot Sweltershot Sweltershot Fiendshot Fiendshot Fiendshot Fiendshot Mortal Hurter Mortal Hurter Mortal Hurter Mortal Hurter Fusil Finery Fusil Finery Fusil Finery Fusil Finery Brief Artillery Brief Artillery Brief Artillery Brief Artillery Truth Tube Truth Tube Truth Tube Truth Tube Schism Shot Schism Shot Schism Shot Schism Shot Slicia Arcannon Slicia Arcannon Slicia Arcannon Slicia Arcannon Morta Cannon Morta Cannon Morta Cannon Morta Cannon Tumblegun Tumblegun Tumblegun Tumblegun Blackhall Rifle Blackhall Rifle Blackhall Rifle Blackhall Rifle Abatis Barrel Abatis Barrel Abatis Barrel Abatis Barrel Graze Gun Graze Gun Graze Gun