Flying Skill: Noble Dragon Boat (7 Days) Flying Skill: Splendid Dragon Boat (7 Days) Flying Skill: Dragon Boat (14 Days) Flying Skill: Dragon Boat (MP) (14 Days) Flying Skill: Dragon Boat (HP) (14 Days) Flying Skill: Noble Dragon Boat (14 Days) Flying Skill: Splendid Dragon Boat (14 Days) Flying Skill: Dragon Boat (30 Days) Flying Skill: Dragon Boat (MP) (30 Days) Flying Skill: Dragon Boat (HP) (30 Days) Flying Skill: Noble Dragon Boat (30 Days) Flying Skill: Splendid Dragon Boat (30 Days) Flying Skill: Dragon Boat Flying Skill: Dragon Boat (MP) Flying Skill: Dragon Boat (HP) Flying Skill: Noble Dragon Boat Flying Skill: Splendid Dragon Boat Flying Skill: Dragon Boat Flying Skill: Dragon Boat (MP) Flying Skill: Dragon Boat (HP) Flying Skill: Noble Dragon Boat Flying Skill: Splendid Dragon Boat Flying Skill: Dragon Boat Flying Skill: Dragon Boat (MP) Flying Skill: Dragon Boat (HP) Flying Skill: Noble Dragon Boat Flying Skill: Royal Dragon Boat Flying Skill: Noble Dragon Boat Flying Skill: Splendid Dragon Boat Sunny Disposition Sunny Disposition Sunny Disposition (3 Days) Sunny Disposition (7 Days) Sunny Disposition (7 Days) Sunny Disposition (14 Days) Sunny Disposition (30 Days) Sunny Disposition (30 Days) Sunny Disposition Sunny Disposition Sunny Disposition Sunny Disposition Wasting Daylight Wasting Daylight Wasting Daylight (3 Days) Wasting Daylight (7 Days) Wasting Daylight (7 Days) Wasting Daylight (14 Days) Wasting Daylight (30 Days) Wasting Daylight (30 Days) Wasting Daylight Wasting Daylight Wasting Daylight Wasting Daylight Golden Dragon Armor (Human Male) Golden Dragon Armor (Human Male) Golden Dragon Armor (Human Male) (3 Days) Golden Dragon Armor (Human Male) (7 Days) Golden Dragon Armor (Human Male) (7 Days) Golden Dragon Armor (Human Male) (14 Days) Golden Dragon Armor (Human Male) (30 Days) Golden Dragon Armor (Human Male) (30 Days) Golden Dragon Armor (Human Male) Golden Dragon Armor (Human Male) Golden Dragon Armor (Human Male) Golden Dragon Armor (Human Male) Golden Dragon Armor (Human Female) Golden Dragon Armor (Human Female) Golden Dragon Armor (Human Female) (3 Days) Golden Dragon Armor (Human Female) (7 Days) Golden Dragon Armor (Human Female) (7 Days) Golden Dragon Armor (Human Female) (14 Days) Golden Dragon Armor (Human Female) (30 Days) Golden Dragon Armor (Human Female) (30 Days) Golden Dragon Armor (Human Female) Golden Dragon Armor (Human Female) Golden Dragon Armor (Human Female) Golden Dragon Armor (Human Female) Golden Dragon Armor (High Elf Male) Golden Dragon Armor (High Elf Male) Golden Dragon Armor (High Elf Male) (3 Days) Golden Dragon Armor (High Elf Male) (7 Days) Golden Dragon Armor (High Elf Male) (7 Days) Golden Dragon Armor (High Elf Male) (14 Days) Golden Dragon Armor (High Elf Male) (30 Days) Golden Dragon Armor (High Elf Male) (30 Days) Golden Dragon Armor (High Elf Male) Golden Dragon Armor (High Elf Male) Golden Dragon Armor (High Elf Male) Golden Dragon Armor (High Elf Male) Golden Dragon Armor (High Elf Female) Golden Dragon Armor (High Elf Female) Golden Dragon Armor (High Elf Female) (3 Days) Golden Dragon Armor (High Elf Female) (7 Days) Golden Dragon Armor (High Elf Female) (7 Days) Golden Dragon Armor (High Elf Female) (14 Days) Golden Dragon Armor (High Elf Female) (30 Days) Golden Dragon Armor (High Elf Female) (30 Days) Golden Dragon Armor (High Elf Female) Golden Dragon Armor (High Elf Female) Golden Dragon Armor (High Elf Female) Golden Dragon Armor (High Elf Female) Golden Dragon Armor (Amani Male) Golden Dragon Armor (Amani Male) Golden Dragon Armor (Amani Male) (3 Days) Golden Dragon Armor (Amani Male) (7 Days) Golden Dragon Armor (Amani Male) (7 Days) Golden Dragon Armor (Amani Male) (14 Days) Golden Dragon Armor (Amani Male) (30 Days) Golden Dragon Armor (Amani Male) (30 Days) Golden Dragon Armor (Amani Male) Golden Dragon Armor (Amani Male) Golden Dragon Armor (Amani Male) Golden Dragon Armor (Amani Male) Golden Dragon Armor (Amani Female) Golden Dragon Armor (Amani Female) Golden Dragon Armor (Amani Female) (3 Days) Golden Dragon Armor (Amani Female) (7 Days) Golden Dragon Armor (Amani Female) (7 Days) Golden Dragon Armor (Amani Female) (14 Days) Golden Dragon Armor (Amani Female) (30 Days) Golden Dragon Armor (Amani Female) (30 Days) Golden Dragon Armor (Amani Female) Golden Dragon Armor (Amani Female) Golden Dragon Armor (Amani Female) Golden Dragon Armor (Amani Female) Golden Dragon Armor (Castanic Male) Golden Dragon Armor (Castanic Male) Golden Dragon Armor (Castanic Male) (3 Days) Golden Dragon Armor (Castanic Male) (7 Days) Golden Dragon Armor (Castanic Male) (7 Days) Golden Dragon Armor (Castanic Male) (14 Days) Golden Dragon Armor (Castanic Male) (30 Days) Golden Dragon Armor (Castanic Male) (30 Days) Golden Dragon Armor (Castanic Male) Golden Dragon Armor (Castanic Male) Golden Dragon Armor (Castanic Male) Golden Dragon Armor (Castanic Male) Golden Dragon Armor (Castanic Female) Golden Dragon Armor (Castanic Female) Golden Dragon Armor (Castanic Female) (3 Days) Golden Dragon Armor (Castanic Female) (7 Days) Golden Dragon Armor (Castanic Female) (7 Days) Golden Dragon Armor (Castanic Female) (14 Days) Golden Dragon Armor (Castanic Female) (30 Days) Golden Dragon Armor (Castanic Female) (30 Days) Golden Dragon Armor (Castanic Female) Golden Dragon Armor (Castanic Female) Golden Dragon Armor (Castanic Female) Golden Dragon Armor (Castanic Female)