Garuk Garuk Karima Karima Kaia Kaia Aleister Aleister Command Center Guard Command Center Guard Command Center Guard Command Center Guard Command Center Guard Command Center Guard Command Center Guard Command Center Guard Adjutant Dakjaum Adjutant Dakjaum Adjutant Gaugtal Adjutant Gaugtal Gislan Gislan Exit Teleportal Exit Teleportal Muhrak Muhrak Elleon Elleon Blacksmith Blacksmith Blacksmith Blacksmith Blacksmith Blacksmith Blacksmith Blacksmith Alchemist Alchemist Alchemist Alchemist Apprentice Blacksmith Apprentice Blacksmith Apprentice Blacksmith Apprentice Blacksmith Alchemist Alchemist Alchemist's Summoned Creature Alchemist's Summoned Creature Alchemist's Summoned Creature Alchemist's Summoned Creature Blacksmith Blacksmith Blacksmith Blacksmith Fovarth Fovarth Titus Titus Argon Gilgash Devastator Argon Gilgash Devastator Argon Kalash Guard Captain Argon Kalash Guard Captain Argon Kelba Argon Kelba Greyden Greyden Dunkan Dunkan Browan Browan Celinu Celinu Hasmina Hasmina Hasmina Hasmina Exit Teleportal Exit Teleportal Argonized Yasring Argonized Yasring Greyden Greyden Exit Teleportal Exit Teleportal Argon Capsule Argon Capsule Argon Giant Argon Giant Kallan Armor Soldier Kallan Armor Soldier Guard Cube Guard Cube Argon Kelba Stabber Argon Kelba Stabber Exit Teleportal Exit Teleportal Kuni Kuni Exit Teleportal Exit Teleportal Cyasma Coil Cyasma Coil Akalath Fighter Akalath Fighter Argon Trooper Argon Trooper Argon Giant Argon Giant Argon Kelba Argon Kelba Argon Kalash Argon Kalash Alkus Alkus Argon Predator Argon Predator Akalath Fighter Akalath Fighter Goddess Kaia Goddess Kaia Hasmina Hasmina Teleportal Teleportal Exit Teleportal Exit Teleportal Goddess Kaia Goddess Kaia Hasmina Hasmina Argon Tentacle Argon Tentacle Argon Tentacle Argon Tentacle Zalgeg Coil Zalgeg Coil Expedition Centurion Expedition Centurion Akrak Akrak Adjutant Adjutant Expedition Member Expedition Member Ahdun Ahdun Popomin Popomin Injured Soldier