Crory Crory Crory Crory Mabaell Mabaell Janeva Janeva Chaman Chaman Janash Janash Animan Animan Animan Animan Elijana Elijana Abandoned Book Abandoned Book Abandoned Equipment Box Abandoned Equipment Box Abandoned Magic Device Abandoned Magic Device Khudrah Khudrah Baqir Baqir Kaleon Kaleon Abducted Villager Abducted Villager Abducted Villager Abducted Villager Abducted Villager Abducted Villager Diran Diran Fraya Fraya Hidden Shrine Teleportal Hidden Shrine Teleportal Fraya Fraya Val Palrada Defender Val Palrada Defender Lubba Lubba Kaleon Kaleon Necroshard Necroshard Sabulkam Sabulkam Hudal Hudal Buekar Buekar Mission Board Mission Board Mission Board Mission Board Mission Board Mission Board Guard Guard Harudan Harudan Haidar Haidar Nonorun Nonorun Gappia Gappia Anelle Anelle Korona Korona Lashirah Lashirah Levaline Levaline Heavy Stash Heavy Stash Tirlotta Tirlotta Degar Degar Jarood Jarood Jarood Jarood Garrison Soldier Corpse Garrison Soldier Corpse Siera Siera Arnia Arnia Roshea Roshea Grayol Grayol Jiyan Jiyan Gerod Gerod Argesh Argesh Investigator Investigator Tombstone Tombstone Grada Grada Wooron Wooron Jaraz Jaraz Fraya Fraya Fraya Fraya Fraya Fraya Fraya Fraya Kaleon Kaleon Narpa Narpa Podun Podun Munisk Munisk Tenush Tenush Bilaim Bilaim Lusrum Lusrum Lummul Lummul Gebral Gebral Nevis Nevis Contaminated Well Contaminated Well Contaminated Well