Poron Poron Kerson Kerson Viator Viator Rutgar Rutgar Jorhon Jorhon Gurney Gurney Charise Charise Teil Teil Donush Donush Berlon Berlon Telrayne Telrayne Abadir Abadir Jirash Jirash Gyebrik Gyebrik Riordan Riordan Verele Verele Bree Bree Taras Taras Kiriya Kiriya Annukha Annukha Teague Teague Orin Orin Bipi Bipi Rehiya Rehiya Nunar Nunar Jairus Jairus Jesca Jesca Jalen Jalen Mardon Mardon Peron Peron Rheta Rheta Lilni Lilni Milene Milene Tainted Gorge Teleportal Tainted Gorge Teleportal Mission Board Mission Board Ailesa Ailesa Mahadam Mahadam Ellis Ellis Morel Morel Lailah Lailah Vene Vene Mission Board Mission Board Sripi Sripi Guard Guard Tainted Gorge Bridge Teleportal Tainted Gorge Bridge Teleportal Ellonia Ellonia Tikat Tikat Guyresh Guyresh Heltran Heltran Juticia Juticia Teomath Teomath Verom Verom Ynnis Ynnis Taron Taron Tergur Tergur Jakarian Jakarian Oriel Oriel Kamacia Kamacia Farron Farron Taegan Taegan Teleportal Teleportal Nadai Nadai Seiling Seiling Gebel Gebel Kearney Kearney Maeva Maeva Nevan Nevan Ruel Ruel Paget Paget Theda Theda Abandoned Boxes Abandoned Boxes Mission Board Mission Board Mission Board Mission Board Mission Board Mission Board Yohon