Nightmare Darkan Nightmare Darkan Nightmare Darkan Nightmare Darkan Exit Teleportal Exit Teleportal Deck Teleportal Deck Teleportal Teleportal Teleportal Teleportal Teleportal Darkan's Shade Darkan's Shade Nightmare Perimos Nightmare Perimos Aeonalis Pylon Aeonalis Pylon Aeonalis Pylon Aeonalis Pylon Aeonalis Pylon Aeonalis Pylon Aeonalis Pylon Aeonalis Pylon Aeonalis Pylon Aeonalis Pylon Aeonalis Pylon Aeonalis Pylon Aeonalis Pylon Aeonalis Pylon Aeonalis Pylon Aeonalis Pylon Darkan's Servant Darkan's Servant Nightmare Putrion Nightmare Putrion Nightmare Perimos Nightmare Perimos Elite Quadriliar Elite Quadriliar Elite Barbed Laceras Elite Barbed Laceras Elite Hulking Salcata Elite Hulking Salcata Elite Bloodwrath Archer Elite Bloodwrath Archer Elite Bloodwrath Priest Elite Bloodwrath Priest Elite Bloodwrath Bladedancer Elite Bloodwrath Bladedancer Dougal Dougal Dougal's Escort Dougal's Escort Dougal's Escort Dougal's Escort Soldier Soldier Nightmare Ghergof Nightmare Ghergof Teleportal Teleportal Teleportal Teleportal Exit Teleportal Exit Teleportal Teleportal Teleportal Nightmare Kalioth Nightmare Kalioth Nightmare Antaroth Nightmare Antaroth Nameless Spectre Nameless Spectre Portal Portal Portal Portal Portal Portal Portal Portal Portal Portal Nightmare Ventarun Nightmare Ventarun Time Bomb Time Bomb Teleportal Teleportal Nightmare Hexapleon Nightmare Hexapleon Nightmare RK-9 Nightmare RK-9 Box of Parts Box of Parts Randun's Belongings Randun's Belongings Hooded Figure Hooded Figure Randun Randun Randun Randun Randun's Journal #14 Randun's Journal #14 Randun's Journal #7 Randun's Journal #7 Teleportal Teleportal Nightmare Kalavese Nightmare Kalavese Teleportal Teleportal Teleportal Teleportal Teleportal Teleportal Teleportal Teleportal Nightmare Thormentum Nightmare Thormentum Nightmare Argog Nightmare Argog Village Entrance Village Entrance Elite Orcan Guard Elite Orcan Guard Elite Orcan Elite Orcan Elite Orcan Elite Orcan Ignidrax Copy Ignidrax Copy Vergos Copy Vergos Copy Vergos Vergos Lament Warrior Lament Warrior Ignidrax Ignidrax Terradrax Terradrax Umbradrax Umbradrax Aquadrax Aquadrax Spirit of Agony