Junk Box Junk Box Junk Box Junk Box Rowert Rowert Villager Villager Lisadore Lisadore Isla Isla Lok Idolizer Lok Idolizer Weapon Box Weapon Box Lok Believer's File Cabinet Lok Believer's File Cabinet Hambi Hambi Kenta Kenta Biru Biru Yudai Yudai Ghuzrik Ghuzrik Navak Navak Althrek Althrek Bastion of Lok Teleportal Bastion of Lok Teleportal Guard Guard Mattin Mattin Drustan Drustan Elthim Elthim Resonant Baetylith Resonant Baetylith Heroth Heroth Kieran Kieran Laeria Laeria Onumak Onumak Siria Siria Meridien Meridien Elthim's First Clone Elthim's First Clone Elthim's Second Clone Elthim's Second Clone Godric Godric Malvestra Malvestra Noxxia Noxxia Nale Nale Jisel Jisel Bonnard Bonnard Donal Donal Arixel Arixel Chesile Chesile Anora Anora Arcane Obelisk Arcane Obelisk Arcane Obelisk Arcane Obelisk Arcane Obelisk Arcane Obelisk Arcane Obelisk Arcane Obelisk Arcane Obelisk Arcane Obelisk Arcane Obelisk Arcane Obelisk Arcane Obelisk Arcane Obelisk Arcane Obelisk Arcane Obelisk Arcane Obelisk Arcane Obelisk Mission Board Mission Board Mission Board Mission Board Labota Labota Dori Dori Allosh Allosh Prote Prote Kumas Controller Kumas Controller Mission Board Mission Board Kumas Controller Kumas Controller Jeriam Jeriam Padraig Padraig Arcadia Guard Arcadia Guard Malfi Malfi Denilis Denilis Kokun Kokun Virak Virak Chulak Chulak Guard Guard Gazarun Gazarun Ozarun Ozarun Duzorun Duzorun Titus Titus Mysterium Supply Wagon Mysterium Supply Wagon Mandrake Mandrake Blanc Blanc Lami