Major Healing Potion II Healing Potion III Major Healing Potion III Healing Potion IV Major Healing Potion IV Healing Potion V Major Healing Potion V Healing Potion VI Major Healing Potion VI Healing Potion VII Major Healing Potion VII Healing Potion VIII Major Healing Potion VIII Mana Potion I Major Mana Potion I Mana Potion II Major Mana Potion II Mana Potion III Major Mana Potion III Mana Potion IV Major Mana Potion IV Mana Potion V Major Mana Potion V Mana Potion VI Major Mana Potion VI Mana Potion VII Major Mana Potion VII Mana Potion VIII Major Mana Potion VIII Holism Potion I Major Holism Potion I Holism Potion II Major Holism Potion II Holism Potion III Major Holism Potion III Holism Potion IV Major Holism Potion IV Holism Potion V Major Holism Potion V Holism Potion VI Major Holism Potion VI Holism Potion VII Major Holism Potion VII Holism Potion VIII Major Holism Potion VIII Healing Elixir I Major Healing Elixir I Healing Elixir II Major Healing Elixir II Healing Elixir III Major Healing Elixir III Healing Elixir IV Major Healing Elixir IV Healing Elixir V Major Healing Elixir V Healing Elixir VI Major Healing Elixir VI Healing Elixir VII Major Healing Elixir VII Healing Elixir VIII Major Healing Elixir VIII Mana Elixir I Major Mana Elixir I Mana Elixir II Major Mana Elixir II Mana Elixir III Major Mana Elixir III Mana Elixir IV Major Mana Elixir IV Mana Elixir V Major Mana Elixir V Mana Elixir VI Major Mana Elixir VI Mana Elixir VII Major Mana Elixir VII Mana Elixir VIII Major Mana Elixir VIII Holism Elixir I Major Holism Elixir I Holism Elixir II Major Holism Elixir II Holism Elixir III Major Holism Elixir III Holism Elixir IV Major Holism Elixir IV Holism Elixir V Major Holism Elixir V Holism Elixir VI Major Holism Elixir VI Holism Elixir VII Major Holism Elixir VII Holism Elixir VIII Major Holism Elixir VIII Healing Draught I Major Healing Draught I Healing Draught II Major Healing Draught II Healing Draught III Major Healing Draught III Healing Draught IV Major Healing Draught IV Healing Draught V Major Healing Draught V Healing Draught VI Major Healing Draught VI Healing Draught VII Major Healing Draught VII Healing Draught VIII Major Healing Draught VIII Mana Draught I Major Mana Draught I Mana Draught II Major Mana Draught II Mana Draught III Major Mana Draught III Mana Draught IV Major Mana Draught IV Mana Draught V Major Mana Draught V Mana Draught VI Major Mana Draught VI Mana Draught VII Major Mana Draught VII Mana Draught VIII Major Mana Draught VIII Holism Draught I Major Holism Draught I Holism Draught II Major Holism Draught II Holism Draught III Major Holism Draught III Holism Draught IV Major Holism Draught IV Holism Draught V Major Holism Draught V Holism Draught VI Major Holism Draught VI Holism Draught VII Major Holism Draught VII Holism Draught VIII Major Holism Draught VIII Health Restorative I Major Health Restorative I Health Restorative II Major Health Restorative II Health Restorative III Major Health Restorative III Health Restorative IV Major Health Restorative IV